Mula sa Wagenborg Shipping isang malugod na pagbati sa inyong pagdating!

Kami ay isang mapagtitiwalaan at modernong taga-empleo ng mga Senior Officers at Mga Senior Engineers.
Kung inyong minamahalaga ang mga puntong tulad nang sumusunod:
• Ang mga pinagkasunduang kondisyon sa trabaho  at bayaran ng suweldo ay parating tinutupad
• Kayo ay may mahalagang boto hinggil sa pagtatakda ng inyong schedule sa paglakbay at pagbabakasyon
• Hindi kayo pinag-aaksaya ng maraming oras dahil sa kung anu-anong administratibong gawain
 

Kung gayon, bilang mga Senior Officers at Senior Engineers ay nararapat na lumapit kayo at makipagkilala sa Koninklijke Wagenborg.
 

Ang magtrabaho sa Koninklijke Wagenborg ay naiiba kung ihahambing sa karaniwang kompanyang maritima.  Kapag nasa barko na ay inpormal ang pagsasamahan. Mangyari pa, ang mahalaga higit sa lahat ay matupad ang gawain ng buong husay hanggat maaari at inaasahan din na ang bawat isa ay tutuparin ang aming mataas na hinihingi sa inisiyatibo at kalidad ng bawat tauhan. Kaalinsabay ng mga ganito ay itinuturing din nating isang malaking pamilya tayo na kung saan bawat isa ay tinatangi at kung saan mayroon din pagkakataong magliwaliw at magrelax.
 

Bukod sa lahat, ang Wagenborg ay nag-bibigay pansin sa posibilidad na umunlad sa loob ng plotilya. Itinuturing ng Wagenborg na kanyang tungkuling tulungan ang bawat tao upang mapaunlad ang sarili at mabigyan ng suporta sa kanyang pangloobang karera.
Bukod dito ay nakaseseguro kayo na pangmalagiang magtatrabaho sa loob ng pinakamodernong materyales at mapagtitiwalaang sistema sa loob ng aming pangdaigdigang plotilya na binubuo nang mahigit na 170 bapor o sasakyang dagat.
 

Nais ba ninyong magtrabaho para sa isang mapagtitiwalaan at modernong taga-empleyo? Mag apply ngayon din at maging Senior Officer o Senior Engineer sa Koninklijke Wagenborg sa lalong madaling panahon.